REGULAMIN
1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień, dokonywania zakupu
produktów oraz usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną oraz transmisji
sprzedażowych organizowanych za pośrednictwem konta @Okularierka na portalu
społecznościowym Meta ( Facebook) oraz Instagram.
2. Administratorem strony jest Kornelia Kozdrój, przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą E-commerce Kornelia Kozdrój z siedzibą w Zamościu, ul.
Graniczna 4a/11, 22-400 Zamość NIP: 9223072610 ( dalej jako : Sprzedawca,
prowadząca transmisję, Okularierka).
3. Klient korzystając z oferty @Okularierka, czy też przystępując do transmisji oświadcza,
że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.
4. Portale społecznościowe @Okularierka objęte są autorskimi prawami majątkowymi.
Oznacza to, że elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe, mogą stanowić prawa
majątkowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
§ 1
Definicje
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – Kornelia Kozdrój, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą E-commerce Kornelia Kozdrój z siedzibą w Zamościu, ul. Graniczna 4a/11,
22-400 Zamość NIP: 9223072610
Klient –podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży,
za pośrednictwem)portalu społecznościowego Meta ( Facebook ), Instagram lub
transmisji sprzedażowych.
2. Usługa usługi świadczone przez Sprzedawcę zarówno w sposób bezpośredni, jak i
drogą elektroniczną, dostępne za pośrednictwem portalu społecznościowego.
3. Produkt towar przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem portalu
społecznościowego.
4. Konsument osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zawarcia
umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
przedsiębiorca na prawach konsumenta.
5. Portal społecznościowy konto prowadzone przez Sprzedawcę dostępne pod
adresem :)https://www.facebook.com/okularierka/ i https://www.instagram.com/
okularierka/ , umożliwiające zakup towarów i usług oraz świadczenie usług drogą
elektroniczną, a także korzystanie z publikacji elektronicznych za pomocą sieci Internet.
6. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach
określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
7. Selmo platforma do obsługi procesu sprzedaży prowadzonej poprzez transmisje
sprzedażowe oraz Meta ( Facebook ).
§ 2
Warunki formalne
1. Klientem może być:
a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych;
b) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie
umowy;
c) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
2. Usługi świadczone przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny
Klientów.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania z oferty Okularierki zgodnie z obowiązującym
Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
§ 3
Zamówienia
1. W celu złożenia Zamówienia Klient musi dokonać poniżej wskazanych czynności:
a. rezerwacji produktu klient dokonuje poprzez pozostawienie komentarza z
numerem produktu lub innym oznaczeniem wskazanym przez Sprzedawcę pod
transmisją w czasie jej trwania,
b. potwierdzeniem rezerwacji jest odczytanie imienia i nazwiska, nicku, pseudonimu
lub innego oznaczenia konta, z którego to dokonano rezerwacji,
lub ( dotyczy produktów spoza transmisji)
c. rezerwacji produktu klient dokonuje poprzez wiadomość prywatną ze
wskazaniem numeru produktu lub innym oznaczeniem wskazanym przez
Sprzedawcę,
d. potwierdzeniem rezerwacji jest odpowiedź na zamówienie.
2. Po złożeniu zamówienia, konieczne jest wysłanie przez Klienta wiadomości za
pośrednictwem portalu społecznościowego, a w odpowiedzi na powyższe szczegóły
dotyczące nabycia zarezerwowanych produktów (m.in. dane do przelewu) zostaną
przesłane klientowi w wiadomości prywatnej po zakończonej transmisji, o czym szerzej
poniżej.
3. Klient składając zamówienie otrzymuje w wiadomości prywatnej podsumowanie
zamówienia. Koniecznym jest wybranie opcji ,,Przejdź do zamówienia”, a następnie
zamieszczenie w formularzu zamówienia danych pozwalających na jego identyfikację oraz
nawiązanie kontaktu, w szczególności numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
Na kolejnym etapie Klient wybiera opcję płatności i formę dostawy.
4. Sprzedający dopuszcza możliwość dostawy zakupionych przez Klientów produktów na
zasadach otwartej paczki.)Sprzedający pozostawia do dyspozycji klienta opcję : Paczka
OTWARTA ( czyt. proszę pozostawić paczkę i wysłać zbiorczo z innymi zamówieniami )
oraz Paczka ZAMKNIĘTA ( czyt. po dokonaniu płatności proszę o wysłanie paczki ).
Paczka OTWARTA może być przez nie więcej niż kolejne 3 transmisje, co oznacza, że
przy pierwszym zamówieniu złożonym w niedzielę, paczka musi zostać zamknięta
najpóźniej p r z e d transmisją w niedziele tydzień źniej. W przypadku braku
wybrania opcji ZAMKNIJ paczkę, pomimo upływu ww. terminu, paczka ta będzie
zamykana automatycznie. Brak jest możliwości łączenia paczek dwóch odrębnych
Klientów.
5. Usługa otwartej paczki ma na celu łączną dostawę kilku produktów zamówionych przez
Klienta, które zostały zebrane w trakcie trwania jednego tygodnia transmisji
sprzedażowych. Produkt trafia do otwartej paczki każdorazowo po zawarciu umowy
sprzedaży.
6. Klient ma obowiązek poinformowania Sprzedawcy o chęci zamknięcia paczki. W
przypadku braku takiej informacji, Paczka zostanie zamknięta automatycznie.
7. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do
realizacji.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego Zamówienia pod względem
jego prawidłowości i rzetelności, a także prawo do jego anulowania w przypadku
powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości lub rzetelności.
9. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zawiera braki lub jest niekompletne, Sprzedawca
skontaktuje się z Klientem wykorzystując informacje kontaktowe podane w formularzu
zamówienia, w celu usunięcia braków lub wątpliwości. W przypadku niemożności
skontaktowania się z Klientem lub nieusunięcia dostrzeżonych braków, Sprzedawca
uprawniony jest do anulowania zamówienia.
10. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 72 godzin Sprzedawca anuluje
zamówienie.
11. Każde złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer, pozwalający na identyfikację
Klienta oraz przedmiotu zamówienia.
12. W efekcie złożenia prawidłowego zamówienia przez Klienta, potwierdzenia zamówienia
przez Sprzedawcę oraz zapłaty ceny dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy, na
warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Zawarcie umowy potwierdzane jest
wiadomością elektroniczną, zawierającą informację o wszystkich istotnych elementach
zamówienia na wskazany przez Klienta w formularzu adres e-mail.
13. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym
regulaminem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji,
wskazując inny termin realizacji. Klient może zaakceptować nowy termin realizacji
zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności.
Wyjątek stanowi przerwa świąteczna występująca w dniach od 24.12. do 6.01. każdego
roku.
14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wywołane zdarzeniami
nadzwyczajnymi, takimi jak:
a) przerwy w dostawie energii, spowodowane nie z winy Sprzedawcy,
b) przerwy w dostępie do Internetu, spowodowane nie z winy Sprzedawcy,
c) inne zdarzenia losowe, spowodowane nie z winy Sprzedawcy.
SCHEMAT ZAMÓWIENIA
1. UDZIAŁ W TRANMISJI / WIADOMOŚĆ
2. POZOSTAWIENIE KOMENTARZA Z OZNACZENIEM PRODUKTU / WIADOMOŚĆ
Z OZNACZENIEM PRODUKTU
3. ODCZYTANIE LISTY OSÓB, KTÓRYM UDAŁO SIĘ DOKONAĆ ZAMÓWIENIA
4. PO ZAKOŃCZENIU TRAMISJI WYSŁANIE PRZEZ KLIENTA WIADOMOŚCI
5. AUTOMATYCZNA WIADOMOŚC Z POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA.
KONIECZNE UZUPEŁNIENIE DANYCH I DOKONANIE PLATNOŚCI W TERMINIE 72 H.
MOŻLIWY WYBÓR OPCJI PACZKA OTWARTA PRZY PŁATNOŚCI TRADYCYJNYM
PRZELEWEM KONIECZNE ODESŁANIE POTWIERDZENIA PLATNOŚCI!
6. REALIZACJA I WYSYŁKA PRODUKTU DO 2 - 7 DNI OD DNIA DOKONANIA
PŁATNOŚCI.
SCHEMAT PACZKI OTWARTEJ I PACZKI ZAMKKNIĘTEJ
1. Paczka zamknięta – po dokonaniu płatności wysyłka produktu w terminie od 2 –
7 dni roboczych
2. Paczka otwarta możliwość składania zamówienia maksymalnie przez 3 kolejne
transmisje*, a następnie wysyłka całego zamówienia. Przykład : pierwszy zakup w
trakcie transmisji w niedzielę. Paczka może więc zostać otwarta przez kolejne
dwie lub trzy transmisje. Następnie należy ją zamknąć ( najpóźniej przed
transmisją w niedzielę ) i opłacić ( nie dotyczy płatności za pobraniem )
*Ilość transmisji w trakcie których paczka może mieć status otwartej, jest uzależniona od ilości
transmisji w tygodniu.
§ 4
Ceny i metody płatności
1. Wszystkie ceny produktów dostępne na portalu społecznościowym lub transmisji
sprzedażowej wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. W przypadku
potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ceną wiążącą Klienta jest cena
podana podczas składania zamówienia.
2. Klient może dokonać zapłaty za złożone zamówienie korzystając z następujących form
płatności:
a) poprzez system płatności online BlueMedia,
b) poprzez przelew tradycyjny ( w takim przypadku konieczne jest przesłanie w
wiadomości zwrotnej potwierdzenia dokonania płatności, w przeciwnym razie
realizacja zamówienia nie będzie możliwa, w szczególności gdy zapłaty dokonuje inna
osoba niż Klient. Dokonując płatności w formie przelewu tradycyjnego konieczne jest
wskazanie w tytule numeru zamówienia),
c) za pobraniem ( w takim przypadku konieczne jest wybranie w pierwszej kolejności
opcji : paczka zamknięta/ paczka otwarta, kolejno wybranie opcji dostawy, a następnie
opcji : za pobraniem. W przypadku braku podjęcia zamówienia za pobraniem, koszt
przesyłki zwrotnej obciąża Klienta ).
3. Do kwoty zamówienia konieczne jest doliczenie kosztów przesyłki, które wynoszą :
a. 15 zł dostawa kurierem InPost,
b. 15 zł dostawa do paczkomatu InPost,
c. 18 zł dostawa za pobraniem kurierem InPost,
d. 18 zł dostawa za pobraniem do paczkomatu InPost.
4. Skorzystanie z wybranego przez Klienta systemu płatności online wymaga uprzedniego
zapoznania się i zaakceptowania regulaminu obowiązującego u dostawcy płatności oraz
postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
5. W związku z realizacją złożonego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę
VAT. W przypadku wyboru faktury Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury w wersji
elektronicznej w formacie PDF i dostarczenia jej na wskazany w zamówieniu adres
poczty elektronicznej.
6. Z uwag na ilość zamówień, Klient nie ma możliwości odłożenia w czasie wysyłki. W
takim przypadku zaleca się wybór opcji otwartej paczki lub odbioru paczki osobiście, a w
dogodnym dla Klienta terminie potwierdzenie płatności za dostawę i informację o
możliwości wysyłki paczki.
7. Brak uiszczenia ceny w terminie 72 godzin od rezerwacji produktu lub zamknięcia paczki
powoduje skutek w postaci odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu
cywilnego.
§ 5
Realizacja zamówienia. Wymiana.
1. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po otrzymaniu płatności lub otrzymaniu
potwierdzenia dokonania płatności online, w sposób określony w § 4 powyżej z
uwzględnieniem informacji umieszczonych przez Klienta w formularzu elektronicznym.
2. Zamówienie jest realizowane w terminie od 2 do 7 dni roboczych od momentu
dokonania płatności ( lub doręczenia dowodu płatności w przypadku jej dokonywania
przelewem tradycyjnym ).
3. Sprzedawca, w miarę możliwości technicznych, oferuje możliwość pomocy w doborze
produktu.
4. Zamówienia realizowane są w kolejności - pierwszeństwo mają zamówienia złożone
podczas transmisji, dopiero źniej Sprzedawca oferuje możliwość pomocy w doborze
produktu, a następnie wysyłkę zamówień złożonych za pośrednictwem wiadomości na
portalu społecznościowym.
5. Sprzedający zastrzega sobie termin 7 dni roboczych na odpowiedź na zapytania dot.
doboru produktu, doradztwa w zakresie produktu. W sytuacji w której to pomimo
upływu 7 dniowego terminu Klient nie otrzyma wiadomości, konieczne jest jej
ponowienie lub wystosowanie wiadomości na adres okularierka@gmail.com ze
wskazaniem w tytule tematyki tj. problem z zamówieniem, numer zamówienia, błąd w
płatności, błąd w adresie do dostawy i inne - z uwagi na możliwe problemu techniczne
niezależne od Sprzedającego.
6. Klient posiada uprawnienie do dokonania wymiany produktu (źle dobrany rozmiar, kolor,
krój lub inny powód). W celu poinformowania Sprzedającego o chęci dokonania
wymiany, należy poinformować go o tym i odesłać towar na adres do zwrotów
sprzedającego w terminie 14 dni od odebrania towaru. Informacje o wymianie proszę
kierować na adres okularierka@gmail.com ze wskazaniem w tytule : WYMIANA. Koszt
wysyłki do Sprzedającego, a następnie od Sprzedającego do Klienta w ramach transakcji
wymiany ponosi na swój koszt Klient.
7. Klient w przypadku skorzystania z opcji wymiany produktu, otrzymuje indywidualny kod,
który to przy dokonaniu zakupy za pośrednictwem transmisji sprzedażowej, uprawnia do
zakupu produktu w cenie produktu wymienianego.
§ 6
Warunki techniczne
1. Do dokonywania zakupu produktów niezbędne jest spełnianie następujących wymogów
technicznych:
a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
b) dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną
przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW,
c) dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klient).
2. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z usług portalu i
świadczonych usług było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów
operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów
technologicznych, mogą występować utrudnienia w korzystaniu, w tym w szczególności
w udziale w transmisji sprzedażowej.
§ 7
Reklamacje
1. Sprzedawca zapewnia Produkty pozbawione wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny
względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę (rękojmia).
2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie.
3. Zgłoszenie reklamacyjne składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail okularierka@gmail.com ze wskazaniem w tytule NUMERU ZAMÓWIENIA +
REKLAMACJA.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej: adres poczty elektronicznej podany
przy składaniu zamówienia, numer zamówienia, przyczynę reklamacji, proponowany
sposób rozpatrzenia reklamacji, fotografie uszkodzeń, dane kontaktowe. W przypadku
zgłoszenia niezawierającego wszystkich ww. informacji, Sprzedawca uprawniony jest do
wezwania Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od wydania Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę
Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia
wady.
6. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może:
ozłożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Klient
może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać
wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w
sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
ożądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub
usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w
sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim
możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży
wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty
zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
8. Wzór oświadczenia reklamacyjnego stanowi załącznik do regulaminu.
§ 8
Odstąpienie od umowy
1. Klientowi będącemu konsumentem (określanego w tym paragrafie jako konsument),
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34
ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania
rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie produktu wraz z oświadczeniem
przed jego upływem.
3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na adres poczty elektronicznej,
podany przy składaniu zamówienia lub inny, jeżeli został podany w złożonym
oświadczeniu, otrzymanie produktu i oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument
odsyła rzecz będącą przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, będące wynikiem korzystania z niej w
sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy, w tym m.in. uszkodzenia oznaczeń identyfikujących produkt.
5. Sprzedawca niezwłocznie, nie źniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, a jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie zwróci
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument określił inny sposób zwrotu,
który jest dostępny i nie wiąże się żadnymi kosztami, w tym możliwość wymiany
produktu lub bonu na kolejne zamówienie.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od konsumenta do
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej
odesłania.
8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu.
9. Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do regulaminu.
§12
Polityka prywatności
1. Sprzedawca staje się obok usługodawcy serwisu Meta ( Facebook ) administratorem
udostępnionych danych osobowych, w sytuacji w której to : klient zaobserwuje profil,
polubi go, doda komentarz, zareaguje na post, udostępni treści zawarte na profilu. Mając
to na uwadze i w związku z art. 13 ust. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w trakcie
korzystania z portalu społecznościowego Sprzedawcy.
2. Udostępnienie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne.
3. Administratorem danych osobowych jest Kornelia Kozdrój, przedsiębiorca prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą E-commerce Kornelia Kozdrój z siedzibą w
Zamościu, ul. Graniczna 4a/11, 22-400 Zamość NIP: 9223072610.
4. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych lub też żądania udostępnienia informacji
jakie dane osobowe danego Klienta są w posiadaniu administratora oraz w jakich celach
je przetwarza, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail :
okularierka@gmail.com.
5. Korzystając z serwisu Meta (Facebook), administratorem Państwa danych osobowych
staje się także usługodawca serwisu - Meta Platforms Ireland Limited, który przetwarza
Państwa dane osobowe zgodnie z regulaminem serwisu (https://www.facebook.com/
legal/terms) oraz zasadami dotyczącymi danych ()https://www.facebook.com/privacy/
explanation ).
6. Zgodnie z treścią wskazanych powyżej aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się
informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden
bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
7. Sprzedawca zapewnia, że pozyskane od Klienta dane są poufne, bezpieczne i
przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Dane osobowe są gromadzone z
należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do
tego nieupoważnione. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, lecz
niezbędne w celu np. złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia.
8. Dane osobowe klienta mogą być również przetwarzane przez partnerów i
podwykonawców, czyli podmioty, z których usług Sprzedawca korzysta przy
przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług.
9. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art.
22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz przynajmniej w tych przypadkach istotne
informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Administrator na
podstawie danych zebranych za pomocą portalu społecznościowego i narzędzi
udostępnionych mu przez Meta (Facebook) w ramach serwisu Meta (Facebook) może
korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego.
§ 13 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2023 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa
polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych
przyczyn, a w szczególności ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa,
zamiany zasad świadczenia usług, zmiany organizacyjne Sprzedawcy, podyktowanych
względami technicznymi.
4. Zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu ich opublikowania.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta z portalu i składanymi
w nim zamówieniami rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
6. Jeżeli krekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub zostanie uznane
prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu
pozostają w mocy.
Załączniki :
- Zasady przeprowadzania transmisji,
- Regulamin promocji / konkursu,
- Wzór oświadczenia ( reklamacja )
- Wzór oświadczenie ( odstąpienie od umowy)
ZASADY PRZEPROWADZANIA TRANSMISJI
1. Akceptacja Regulaminu transmisji jest dobrowolna, lecz konieczna w celu złożenia przez
Klienta Zamówienia za pośrednictwem profilu lub podczas transmisji sprzedażowej
prowadzonej za pośrednictwem profilu Meta (Facebook).)Regulamin transmisji należy
wykładać łącznie z treścią regulaminu portalu Okularierka.
2. Informacje prezentowane podczas Transmisji Sprzedażowych stanowią jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego kierowane
przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Pełną odpowiedzialność za przeprowadzanie transmisji live, w tym zgodność z
obowiązującymi przepisami ponosi Sprzedawca. Portal społecznościowy Facebook
jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Klientów
Sprzedawcy, które są związane ze sprzedażą towarów oferowanych w ramach
Transmisji Sprzedażowej.
4. Udział w transmisji jest dobrowolny. Sprzedawca każdorazowo z chwilą rozpoczęcia
transmisji informuje o jego tematyce, możliwym słownictwie i nietypowym charakterze. )
5. W celu dokonania zakupu, Klient zamieszcza komentarz w trakcie trwającej na żywo
Transmisji Sprzedażowej, w którym wyraża jednoznaczną chęć zamówienia Produktu/
Produktów poprzez wskazanie indywidualnego oznaczenia lub numeru Produktu (ew.
również koloru i rozmiaru Produktu), który jest sprecyzowany przez osobę prowadzącą
Transmisję Sprzedażową bądź w inny sposób dokładnie określa produkt.
6. Osoby prowadzące Transmisję Sprzedażową informują dla kogo został odłożony
określony produkt, prezentowany w ramach transmisji, na co składający zamówienie
wyrażą zgodę.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją przez niego
niniejszego regulaminu.
8. Klient jest zobligowany do kontaktu w sprawie złożonego zamówienia. Sprzedawca w
odpowiedzi na powyższe niezwłocznie wysyła automatyczną wiadomość na podany w
tym celu przez Klienta adres e-mail lub za pośrednictwem komunikatora Messenger z
potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji. Klient wybiera
jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy, który jest w sposób
precyzyjny określany w regulaminie.
9. Jeśli Klient nie dokona zapłaty ceny i ewentualnych pozostałych kosztów realizacji
zamówienia w terminie 72 godzin od dnia złożenia zamówienia, to Sprzedawca jest
uprawniony do anulowania zamówienie Klienta.
10. Sprzedający wysyła zamówienie po zaksięgowaniu płatności.
11. Klient ma możliwość skorzystania z dodatkowej usługi otwartej paczki, opisanej w § 3
Regulaminu Okularierka.
12. Kwestię reklamacji produktu, zwrotu, wymiany reguluje regulamin konta Okularierka.)
13. Zasady ochrony danych osobowych określa polityka prywatności, dostępna w
regulaminie. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych potencjalnych klientów
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom,
które na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z
Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
14. W związku z uczestnictwem w transmisji dane klienta będą przetwarzane przez
Sprzedawcę. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klientowi
przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu klienta.
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Kornelia Kozdrój, przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą E-commerce Kornelia Kozdrój z siedzibą w Zamościu, ul.
Graniczna 4a/11, 22-400 Zamość NIP: 9223072610, zwana dalej Organizatorem.
2. Czas trwania konkursu okres trwania transmisji na żywo. W przypadku zaistnienia siły
wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator
zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak
również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły, co
najmniej 18. rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Uczestnik zgłasza przystąpienie do Konkursu poprzez spełnienie następujących
warunków: aktywność w trakcie trwania transmisji, komentarze, reakcje. Dodatkowo
Organizator zachęca do publikacji oraz udostępnienia publiczne filmu na żnych
serwisach społecznościowych, co jednakże nie stanowi warunku udziału w konkursie.
Powyższe zgłoszenie jest jednocześnie zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne i
bezpłatne.
6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w tym danych osobowych wraz z
akceptacją Regulaminu, przed rozpoczęciem Konkursu.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwisy społeczności, ani z nim związany.
8. Do wygrania w Konkursie są nagrody okazane w czasie transmisji przez osobę
prowadzącą. Nagrody nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną ani na inne
nagrody.
9. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana w trakcie trwania transmisji.
10.Nagrodzony Uczestnik otrzyma w wiadomości prywatnej potwierdzenie zamówienia, w
którym to konieczne jest uzupełnienie niezbędnych do komunikacji danych celem
przygotowania i wysyłki nagrody. Brak przesłania danych w ciągu 72 godziny od
ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody i przepadek nagrody. Koszt
wysyłki nagrody obciąża Uczestnika.
11.Organizator wyśle nagrody w ciągu 2 7 dni roboczych od otrzymania danych do ich
wysyłki i dowodu uiszczenia kosztów dostawy.
12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Nagrody lub podanie
błędnych danych niezbędnych do wysyłki nagrody.
13.Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie,
chyba, że Organizator wyrazi na to zgodę.
14.Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestników
Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w
powyższym zakresie.
15.Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą
przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane
zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (zwanego w dalszej części „RODO”). Administratorem danych osobowych jest
Kornelia Kozdrój, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E-
commerce Kornelia Kozdrój z siedzibą w Zamościu, ul. Graniczna 4a/11, 22-400
Zamość NIP: 9223072610
16.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
uczestników Konkursu w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, na
adres e-mail : okularierka@gmail.com, w terminie 7 dni od zakończenia konkursu lub
zaistnienia uchybienia. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny
adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Złożone reklamacje
będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
17.Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą
naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków
Konkursu, chyba że zmiany te będą wynikać jedynie z wykonania przez Organizatora
obowiązków nałożonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
18.Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia
zmiany na stronie.
19.Wszelkie informacje o Konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są
postanowienia niniejszego Regulaminu.
20.Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich
za użycie treści naruszających prawa osób trzecich.
21.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego
regulaminu.
22.Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania
wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na
drodze polubownej.
Wzór
Miejscowość, data
Pełna nazwa sprzedawcy
Adres siedziby sprzedawcy
Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta
Reklamacja towaru (żądanie naprawy/wymiany)
Zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ……….. [nazwa towaru] jest niezgodny
z)umową. Niezgodność z umową polega na ……….. Brak zgodności z umową został
stwierdzony w dniu……….. W związku z tym :
1. na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o)prawach konsumenta (art. 43d) żądam:
a. wymiany towaru na nowy*
b. nieodpłatnej naprawy towaru*
2. na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 43e) żądam :
a. obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………..) zł. Proszę o zwrot
podanej kwoty na konto ………... / w sposób, w jaki dokonano płatności za
towar*
b. odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……….. / w
sposób, w)jaki dokonano płatności za towar*
………………………
Podpis konsumenta
*należy wybrać jedną opcją
Wzór
Miejscowość, data
Pełna nazwa przedsiębiorcy
Adres siedziby przedsiębiorcy
Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy
zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania
przyczyny.
Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy. Proszę o zwrot ceny towaru w postaci bonu na
zakupy na portalu społecznościowym Meta ( Facebook ) - @Okularierka.
………………………
Podpis konsumenta